Điều khoản tham gia và đăng ký thành viên tại Bình Luận Địa Điểm​, Bình Luận Địa Điểm - Bình Luận địa điểm Hà Nội
More » Điều khoản tham gia và đăng ký thành viên tại Bình Luận Địa Điểm

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com, bạn cần cung cấp cho website các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản truy nhập, hãy chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.
Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu website hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua trang web của Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.
Bạn cam kết sử dụng trang web trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:
Chứa các thông tin quảng cáo Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam. Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận. Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng. Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.
Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com có các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com không thể đảm bảo tuyệt đối trang web khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.
Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.
Việc sử dụng thông tin tại web site này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.
Trang web của Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com bao gồm các đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com, bạn cần cung cấp cho website các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản truy nhập, hãy chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được.
Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Bình Luận Địa Điêm bldiadiem.com sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.
Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu website hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.có khi bạn truy nhập, sử dụng các trang web đó.